Сеть знакомств для любителей книгYelena Morozova
 послать сообщение
добавить в друзья
посмотреть список желаемых книг
посмотреть рекомендуемые пользователю книги

Книги для обмена:
У этого пользователя пока нет книг для обмена
Также в друзьях у:
 
Алексей Мась
Алексей Мась

Yelena Morozova

У пользователя нет сводных рецензий
лучшие рецензии : новые рецензии

 1..1 
Yelena Morozova
Цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів» у семи книгах присвячений глибинному аналізові визначальних аспектів сучасних проблем світової спільноти. На сторінках цих книг уперше в педагогічній і філософський літературі проаналізована сис-темна якість української освіти, її педагогічна матриця, що визначає місце і роль останньої у європейському і світовому освітньому просторі. Висвітлюється перебіг Болонського процесу, вплив інформаційних і телекомунікаційних інновацій на модернізацію освітньої діяльності, концептуальні реформи вітчизняної освітянської галузі. Змістові та структур-но–функціональні особливості сучасної освітньої політики розглядаються крізь призму глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації.

Окремо слід відзначити значну увагу авторів циклу праць «Філософія освіти: пошук пріо-ритетів», приділену формуванню світового простору освіти і його диверсифікації. Так, важливе місце у циклі займає книга «Освітня політика: Огляд порядку денного», авторами якої виступають В. Андрущенко і В. Савельєв. У книзі аналізується сучасний світовий дискурс освітньої політики насамперед, його концептуально-теоретична складова. Головна увага приділяється характеристиці особливостей формування понятійно-концептульного поля освітньої політики як міждисциплінарної сфери досліджень у контексті порівняння західної та вітчизняної суспільствознавчої традиції. Змістові та структурно–функціональні особливості сучасної освітньої політики розглядаються крізь призму глобалізації , інтернаціоналізації та європеїзації – основних тенденцій сучасного суспільного розвитку. Як зазначають автори цієї праці: «Освітній дискурс – важливий елемент регіонального та світового політичного дискурсу, освіта стає “політикоутворюючим” фактором світової політики, тобто фактором, що «визначає напрям світового розвитку».

Особливу уваги на специфічній ролі в побудові модерних наукомістких економічних сис-тем університетської освіти зосередили і автори праці «Сучасна глобалістика: політика, освіта і культура» – Є. Суліма і М. Шепєлєв. Справедливим є твердження авторів про те, що "за останні 10-15 років вплив глобалізаційних процесів на трансформацію національних систем освіти суттєво посилився, а сама глобалізація стала найбільш фун-даментальним викликом для вищої школи за всю історію її розвитку". Автори монографії справедливо вважають, що зосередження уваги вітчизняних науковців, політиків, держав-них діячів на процесах посилення освітньомісткості економіки, збільшення обсягу та модифікації структури освітніх послуг в умовах інформатизації в цілому дасть змогу змінити пріоритети людей, мотиви отримання освітніх послуг, сприятиме становленню в Україні освітнього типу суспільного відтворення, що є умовою функціонування економіки, заснованої на знаннях.

Усі дослідження циклу також розкривають природу і тенденції розвитку сучасної світової системи, процесу глобалізації та містять аналіз фундаментальних аспектів дослідження глобального розвитку.

Л. Губерський, В. Андрущенко Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів»
 1..1