Сеть знакомств для любителей книгПортфілова Євгенія
 послать сообщение
добавить в друзья
посмотреть список желаемых книг
посмотреть рекомендуемые пользователю книги

Книги для обмена:
У этого пользователя пока нет книг для обмена
Портфілова Євгенія

У пользователя нет сводных рецензий
лучшие рецензии : новые рецензии

 1..2 
Портфілова Євгенія
Слов'яни з'явилися на історичній арені не раніше кінця III тис. до н. е., найвірогідніше, спочатку між Середнім Дунаєм і Тисою, а потім поступово розселилися на північніших землях. Лише гіпотеза середньо-дунайської прабатьківщини слов'ян, відзначеної й автором «Повісті минулих літ», задовільно тлумачить незрозумілий потяг слов'янських племен до Дунаю в епоху Великого переселення народів у V-VI ст. і стійку пам'ять про нього серед усіх слов'янських та деяких прибалтійських народів, більшість із яких ніколи не були пов'язані з цією річкою ні географічно, ні історично. Як відомо, символ Дунаю виступає переважно в старовинних народних піснях, особливо в поширеному ще за язичницької епохи календарному та обрядовому фольклорі, що виник набагато раніше від Київської Русі й походів київських князів, зокрема Святослава Ігоровича (945-972 рр.) на Візантію, під час яких східні слов'яни, на думку багатьох дослідників, нібито вперше познайомилися з Дунаєм. Величезної вплив на Україну в цілому мала Трипільська культура, яка у ті часи була однією з найрозвинутіших. Не відставали від неї у розвитку скіфи та сармати, войовничі племена- готи та гуни. Але , нажаль, український народ великих втрат зазнав під час роздробленя Київської Русі. Навколо цього досі точиться суперечливі дискусії істориків усього світу.Яскравим прикладом я праця Миколи Маркевича" історія Малоросіі".
Грушевський вважав, що кожен народ має свою історію. Українці ведуть свій початок від антського союзу племен; у добу Київської Русі стають українською народністю. «Київська держава, право, культура була утвором одної народності — українсько-руської, Володимиро-Московська — другої, великоруської», — дійшов висновку академік Грушевський.

Стаття Походження українського народу
Портфілова Євгенія
Українська культура досить різноманітна, вона має складну історію походження, яка була здобута у роки тяжкоі боротьби українського народу проти загарбників.
Визначальним показником часу зародження конкретного етносу з усіма його характерними ознаками, включаючи й мову, вважається культурно-історична неперервність його розвитку. Підкреслимо — саме неперервність етнокультурного розвитку, а не певний постійний набір етномовних ознак є визначальним елементом для будь-якого етносу. Адже етновизначальні риси матеріальної та духовної культур, а також мови народу протягом його тривалої історії можуть суттєво змінюватися — аж до невпізнанності. Однак завдяки неперервності розвитку зберігається генетичний зв'язок між окремими фазами розвитку культури та мови даного етнічного організму протягом усього його життя 22. Через це навіть відмінні етномовні ланки (наприклад, етномовні особливості південноруських племен VI-IX ст., населення первісної Русі в межах Київщини, Переяславщини й Чернігівщини, українців за часів Великого князівства Литовського й Гетьманщини) є складовими й невід'ємними частинами єдиного етномовного ланцюга — історії українського народу та його мови.
Отже, самостійна історія українців розпочалася синхронно із зародженням, із формуванням інших європейських етносів. Виникнення мови окремого етносу відбувається разом із формуванням самого етносу — часто задовго до появи в нього писемності й державності. Так було і в історії українців.

Стаття Витоки українського етносу(за книжками Півторак, Огієнко)
 1..2